Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Scholten melk- & koeltechniek vof

1. begripsbepaling
1. Onder Scholten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Scholten melk- & koeltechniek vof, gevestigd aan De Venen 7 te Lunteren, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 62397176.
2. Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen degene(n) in wiens opdracht en voor wiens rekening materialen worden geleverd en/of diensten worden verricht in de meest ruime zin.

2. aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Scholten zijn vrijblijvend.
2. Scholten mag uitgaan van de juistheid van door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen, enz. en zal de aanbieding hierop baseren.
3. Door Scholten verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maten, omschrijvingen enz. zijn voor Scholten niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling van het aangebodene te geven.
4. Scholten blijft eigenares van eventuele ontwerpen, konstruktie-tekeningen, toelichtingen en bijlagen enz., die bij door Scholten gedane aanbiedingen en/of met Scholten gesloten overeenkomsten door haar aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld of aan hem zijn verstrekt. Alle rechten uit hoofde van industrieële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Scholten.

3. overeenkomst
1. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan die levering en werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding of opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven, waarbij de inhoud van de opdrachtbevestiging prevaleert.
2. Opdrachten tot onderhoud en/of reparatie, welke telefonisch of mondeling zijn verstrekt, worden beschouwd als overeenkomst, en worden gefactureerd tegen door Scholten -in redelijkheid- te bepalen tarieven.
3. Scholten is ten allen tijde gerechtigd om ondertekening van een bestelling, werkbon of opleverbon te vragen.
4. Afnemer draagt zorg voor ter beschikkingstelling van eventueel benodigde tekeningen, water, electra, toilet

4. prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen.
3. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan, is Scholten gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5. betaling
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Wanneer de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag t/m de dag der betaling.
3. Alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de afnemer. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de in de hoofdsom verschuldigde bedragen.
4. Scholten is gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoege van Scholten zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Zekerheid kan worden gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, pand- en hypotheekrechten.
5. Scholten is gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de afnemer in gebreke blijft bij het betalen van deel-facturen en/of termijnbedragen.
6. Scholten is gerechtigd, ook als dat niet in de overeenkomst is opgenomen, om aanbetaling(en) te vragen.
7. Afnemer heeft geen recht op verrekening of een opschortingsrecht.

6. eigendom
1. De eigendom van alle door Scholten aan de afnemer geleverde zaken blijft bij Scholten zolang de afnemer alle vorderingen van Scholten niet volledig heeft voldaan.
2. Afnemer is gehouden jegens derden melding te maken van het feit dat de eigendom van de zaken overeenkomstig lid 1 bij Scholten rust. Daarvan dient met name melding gemaakt te worden, gevolgd door schriftelijke bevestiging, jegens derden die rechten van welke aard ook op de zaken pretenderen, bij conservatoir en/of executoriale beslaglegging, of bij uitoefening van bodemrecht door fiscus en/of enige verhuurder van onroerende zaken. De afnemer is niet gerechtigd tot vervreemding, verhuur, beloning en verpanding van de geleverde zaken, zolang het eigendomsbehoud voorduurt.
3. Scholten is door de afnemer gemachtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, in haar macht te brengen, indien de afnemer zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, of indien een der omstandigheden, genoemd in art. 7.1 intreedt, onverminderd het recht tot schadevergoeding van Scholten.
4. Scholten is gerechtigd alle zaken welke zij uit hoofde van een reparatie-overeenkomst of uit welke hoofde en met welke bestemming ook van de afnemer onder zich heeft, terug te houden voor rekening en risico van de afnemer tot alle opeisbare vorderingen van de afnemer zijn voldaan.

7. overmacht, opschorting en ontbinding
1. Alle invorderingen van Scholten zijn terstond en geheel opeisbaar, indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement, of toepassing van de WSNP, diens surseance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Onverminderd de rechten van Scholten op schadevergoeding, heeft zij in de in deze bepaling genoemde gevallen tevens het recht de overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten.

8. ruilovereenkomst, al dan niet met bijbetaling
1. Tot de datum van levering door Scholten, zijn alle kosten tot instandhouding van het in te ruilen object (onderhoud, eventuele schade) van welke aard en omvang dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan, voor rekening en risico van de afnemer.
2. De afnemer is verplicht het ruilobject tegen alle risico’s en voor de reële waarde te verzekeren en verzekerd te houden.
3. Indien het ruilobject niet beantwoord aan de overeenkomst, dan heeft Scholten het recht om, in plaats van levering van het ruilobject, betaling van de gehele koopprijs van door Scholten te leveren zaak en/of werkzaamheden en/of diensten te verlangen.

9. levertijd, risico
1. Levering geschiedt vanaf bedrijf Scholten. Vervoer van geleverde zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Levering heeft ook dan vanaf Scholten plaatsgevonden indien het gaat om losse onderdelen of te installeren zaken.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering kan ingebrekestelling van verkoper uitsluitend schriftelijk geschieden, waarbij tenminste een termijn van 4 weken in acht genomen dient te worden alvorens verzuim zal intreden.
4. Dadelijk na levering (dus niet pas bij installatie) draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen of onderdelen daarvan ontstaan.
5. Verzendkosten zijn altijd voor rekening afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Scholten is gerechtigd op verzendingen zoals beschreven in het vorige lid, een toeslag van 2% over het factuurbedrag als administratiekosten in rekening te brengen.
7. Levering van onderdelen geschiedt uitsluitend onder rembours, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. reclames
1. De afnemer dient bij inontvangstneming van de zaken te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. opdracht overeenkomt.
2. Reclames ter zake van geleverde zaken of verstrekte diensten worden door Scholten slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 14 dagen na inontvangstneming schriftelijk ter kennis van Scholten zijn gebracht.
3. Installaties en oplevering worden geacht plaats te vinden op de dag van inontvangstneming, doch ten laatste op het moment dat Scholten van het werk is vertrokken.
4. Reclames ter zake van verstrekte facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Scholten zijn gebracht.
5. Na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen, wordt afnemer geacht de geleverde zaken, verrichte diensten of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
6. Indien voor een door Scholten geleverde installatie goedkeuring is vereist van enige instantie (electriciteits-, water- of gasbedrijf) dient de afnemer op zijn kosten de geleverde installatie binnen 22 dagen na inontvangstneming te laten keuren. Reclames naar aanleiding van deze keuring dienen binnen 8 dagen na de keuringsdatum schriftelijk ter kennis van Scholten te worden gebracht.
7. Reclamering schort de verplichtingen van de afnemer niet op.
8. Reclame is niet mogelijk op producten die door of namens afnemer uit de verpakking zijn gehaald, of op producten die niet door Scholten zijn aangebracht c.q. geïnstalleerd. Ruilen is in deze gevallen eveneens niet mogelijk.

11. garantie
1. De afnemer kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die welke zijn vermeld in de bij de geleverde zaken (eventueel) behorende fabrieksgarantie.
2. In geval van zichtbare tekortkomingen dient de afnemer binnen een termijn van 14 dagen na levering Scholten schriftelijk in kennis te stellen; bij gebreke hiervan worden de geleverde goederen/werkzaamheden geacht te zijn aanvaard.
3. Verborgen gebreken dienen door de afnemer schriftelijk aan Scholten te worden gemeld, binnen 14 dagen nadat zij zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden; bij gebreke hiervan vervalt de garantieverplichting.
4. Bij doorverkoop van door Scholten geleverde zaken, wordt de afnemer geacht deze in orde te hebben bevonden. Eventuele garantie geldt slechts de eerste afnemer.
5. Indien blijkt dat binnen de garantietermijn uit hoofde van de fabrieksgarantie, derden zonder toestemming van Scholten reparaties of werkzaamheden hebben uitgevoerd aan de betreffende zaken, dan vervalt iedere garantieverplichting van de zijde van Scholten.
6. Garanties vervallen eveneens indien de afnemer zich niet als een goed huisvader over het geleverde gedraagt dan wel indien de (voorgeschreven) instructies niet zijn nageleefd.
7. Scholten geeft geen garantie op gebruikte zaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. aansprakelijkheid
1. Scholten aanvaard aansprakelijkheid voor door de koper geleden schade indien en voor zover de aansprakelijkheid door zijn verzekering is gedekt, tot een maximaal bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet of niet volledig tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
3. Afwijkend van lid 1 en lid 2, aanvaardt Scholten geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde inkomsten/winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens overschrijding van levertermijnen, en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie af materialen van de afnemer/opdrachtgever.
4. Scholten is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke Scholten door of vanwege de afnemer tot uitvoering van de opdracht is verstrekt.
5. Scholten is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg was van overmacht. Onder overmacht wordt in deze mede verstaan (naast hetgeen in daaromtrent in wet en jurisprudentie is begrepen), niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers van Scholten, arbeidsongeschiktheid in de onderneming van Scholten, stakingen, enz.
6. Scholten is nimmer aansprakelijk voor de kosten en/of werkzaamheden wegens verloren gegane informatie; de afnemer dient ten allen tijde zorg te dragen voor een back-up van software en/of data.
7. Scholten is nimmer aansprakelijk voor (de gevolgen van) brandschade. Het nemen van regres op Scholten is eveneens niet mogelijk. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor een brandschadeverzekering.

13. toepasselijk recht en geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Scholten en haar afnemers, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Naast de volgens de wet bevoegde rechter is in elk geval ook de rechtbank Gelderland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.